Bendroji  informacija

UAB „MODILINOS MODELIŲ AGENTŪRA“ (nuo šiol toliau vadinama – Duomenų valdytoju) šiomis privatumo taisyklėmis ir nuostatomis (toliau – Taisyklės) nustato  asmens duomenų tvarkymo sąlygas, visiems besilankantiems Duomenų valdytojo  interneto svetainėje www.modilinos.com. Taisyklių nustatytos sąlygos taikomos visada  jums norint pasiekti mūsų  teikiamą turinį, nepriklausomai nuo naudojamo įrenginio.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Juridinio asmens pavadinimas: UAB „MODILINOS MODELIŲ AGENTŪRA“

Juridinio asmens kodas: 135066527

Buveinės adresas: Parodos g. 7-4, Kaunas

Tel. +370 37 323257

el.paštas: info@modilinos.com

Prižiūrinti institucija: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi VĮ “Registrų centras”.

Šiuo pabrėžiame, kad atidžiai perskaitytumėte Taisykles, nes, kiekviena kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę ar socialinių tinklų paskyras sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose TaisyklėseJei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėse/socialinių tinklų paskyrose, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo personalas yra raštiškai įsipareigojęs  neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos taip pat informacijos apie svetainių bei paskyrų lankytojus su darbo funkcijų vykdymu nesusijusiais tikslais.

Jei jums yra mažiau nei 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją mums,  turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip pat,   kaip  yra apibrėžtos Bendrajame Duomenų Apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Kokią informaciją apie jus renkame?

Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija

Svetainėje www.modilinos.com Jūs užpildote anketą, kurioje pateikiate savo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, ūgį, krūtinės/liemens/klubų apimtis, adresą, telefono numerį, nuotraukas.

Informacija, kaip naudojate mūsų svetainę

Be jūsų pateikiamos informacijos, renkame informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų svetainėmis, automatiškai iš jūsų naudojamos naršyklės, įskaitant jūsų naudojamą IP adresą, naršyklės tipą, taip pat leidžiančią mums nustatyti kurioje lokacijoje mes esame populiarus, kad greičiau adaptuotumėmės prie vartotojų poreikių. Daugiau apie tai skaitykite šių Taisyklių skyriuje „Slapukai“.

Informacija iš trečiųjų  šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per Facebook, instagram ar kitas populiarias paskyras.

Galite neteikti tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju neturėsite galimybės pasinaudoti kai kuriomis svetainės funkcijomis (pavyzdžiui, pateikti mums anketos).

Kaip naudojame jūsų informaciją?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

–      Susisiekti gavus mūsų svetainėje užpildytą anketą;

  • Tiesioginei, kaip  modelių agentūros veiklai, t.y. modelių atrankai vykdyti, sutarčiai su modelių agentūra sudaryti, modelių pristatymui mados rinkai;
  • Pagerinti mūsų darbo kokybę, kad geriau atitiktume Jūsų ir klientų lūkesčius rinkoje, pagerinti mūsų svetainės bendrąją vizualizaciją ir reklaminį turinį, kad taptume dar labiau draugiški svetainės lankytojui.

Jūsų duomenis tvarkome jūsų sutikimo* arba mūsų teisėto intereso – pritaikyti mūsų svetainės turinį svetainės lankytojo poreikiams, pagrindu.

* Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Atskleisime jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

–       Klientams, kurie užsako modelių paslaugas arba tarpininkams dėl jų užsakymo patvirtinimo.

–      Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus pavyzdžiui, teisėsaugos institucijų reikalavimu, ir kai tikime, kad atskleidimas yra būtinas mūsų teisėms, jūsų saugumui ar kitų žmonių saugumui apsaugoti, sukčiavimo atvejams tirti ar valstybinių institucijų prašymams patenkinti.

Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

  • LR įstatymų nustatyta tvarka arba reaguodami į privalomą teisminio proceso reikalavimą.
  • norėdami patvirtinti savo veiksmų pagrįstumą ir teisėtumą;Galime, bet neprivalome atskleisti jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, pardavimo (naujiems savininkams) ar bankroto atveju;
  • Kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų praš

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame paslaugų teikimo tikslu. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų duomenis, pateiktus mums, užpildant svetainėje esančią anketą, saugosime tol, kol svarstysime jūsų galimybę tapti modeliu mūsų agentūroje. Jums netapus mūsų agentūros modeliu duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Jūsų, jei tapsite mūsų agentūros modeliu, duomenis saugosime kol galioja modelio veiklos sutartis. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

–  Žinoti (būti informuotu) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

–   Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

–  Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

– Sunaikinti savo duomenis arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“), jei galioja modelio sutartis – po sutarties termino  pabaigos;

–    Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą jei yra viena iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

–    Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

–  Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara

–   Teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, (8 5) 279 1445

Duomenų valdytojas gali ir turi pilną teisę nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti viršuje išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, prašoma užtikrinti nusikaltimų,  etikos pažeidimų prevenciją, analizavimą, tyrimą, taip pat duomenų subjekto ar trečių asmenų teisių apsaugą.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš būdų: el. paštu: info@modilinos.com, tiesiogiai įteikiant/siunčiant paštu adresu: Parodos g. 7-4, Kaunas.

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti teisės aktuose nustatyta tvarka. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviems mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, Duomenų valdytojas per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu  pateikdamas vėlavimo priežastis.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai www.modilinos.com

Duomenų valdytojo interneto svetainėje(-ėse) ar socialinių medijų  paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Slapukai

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje www.modilinos.com, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

Galite priimti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, tačiau įprastai galite pakeisti naršyklės nustatymus, jei norite, kad slapukai būtų atmesti. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: https://cookiesandyou.com/.

Baigiamosios nuostatos

Šios Taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per metus. Atnaujinę Taisykles, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje(-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose. Jei lankysitės mūsų svetainėje bei naudositės mūsų teikiamu turiniu ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, bus traktuojama,  kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.  Patalpinę atnaujintą versiją pakeisime puslapio apačioje nurodytą atnaujinimo datą.

Jei dėl šių Taisyklių pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

El.paštu: info@modilinos.com

Telefonu: +370 37 323257

Paštu: Parodos g.  7-4, Kaunas

Dokumentas patvirtintas 2023 m. Sausio 5 d. vadovo įsakymu.

Paskutinį kartą Taisyklės peržiūrėtos 2022 sausio  5 d.